top of page
logo Message Across.png

Algemene Voorwaarden Message Across


Message Across, gevestigd te Bilthoven aan de Ruysdaellaan 6 3723 CC Bilthoven.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30196976

Artikel 1 | Definities

 

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verleent (of gaat verlenen) tot het verlenen van Diensten.
 

1.2 Opdrachtnemer: de heer Tjardus van Citters (ook h.o.d.n. Message Across) die in opdracht van Opdrachtgever Diensten verleent (of gaat verlenen) en daartoe met Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten (ofwel een Overeenkomst gaat sluiten).
 

1.3 Overeenkomst: de overeenkomt van opdracht zoals gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de te verlenen Diensten waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken, alsmede een offerte, opdrachtbevestiging of soortgelijk document of bericht waarin afspraken zijn gemaakt ofwel informatie wordt verstrekt over de Diensten.
 

1.4 Diensten: alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verlenen diensten, welke diensten van velerlei aard kunnen zijn, zoals – maar niet uitsluitend – communicatie, marketing, executive coaching, interim management, consultancy, lobby en belangenbehartiging.
 

1.5 Documentatie: al het geleverde materiaal – zowel digitaal als fysiek – die door of via Opdrachtnemer worden (mee)geleverd met de Diensten.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere (voortvloeiende, opvolgende of toekomstige) Overeenkomst of (voortvloeiende, opvolgende of toekomstige) rechtsbetrekking tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

12.2 In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3 | Offertes en aanbiedingen

 

3.1 Aanbiedingen of offertes tot het verlenen van Diensten hebben in beginsel een geldigheidsduur van 30 dagen, hierna vervallen ze. Na afloop van deze termijn kunnen hieraan geen rechten aan worden ontleend.

 

3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3.3 Opdrachtnemer heeft het recht een aanbieding of offerte in te trekken zonder daaraan gehouden te zijn. Indien Opdrachtgever een aanbieding of offerte aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

Artikel 4 | Diensten

4.1 Opdrachtnemer zal in opdracht van Opdrachtgever Diensten verlenen. Opdrachtnemer zal de Diensten naar beste kunnen en vermogen verlenen en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk en zorgvuldig handelend opdrachtnemer mag worden verwacht. Alle Diensten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen. Derden kunnen aan de verrichte Diensten en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

 

4.2 Opdrachtgever zal alle redelijkerwijs gewenste of vereiste medewerking verlenen aan Opdrachtnemer zodat Opdrachtnemer op passende wijze de Diensten kan verlenen. De Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer gewenste of redelijkerwijs benodigde documenten en informatie verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van zodanige door haar overlegde documenten en informatie.

 

Artikel 5 | Derden

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden te betrekken en in te schakelen indien Opdrachtnemer dit passend acht. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat.

Artikel 6 | Termijnen

 

6.1 Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen termijnen en data voor het leveren van de Diensten zijn niet bindend en worden beschouwd als streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Aan deze termijnen en data kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Diensten binnen genoemde termijnen en data te verrichten.

 

Artikel 7 | Overmacht

 

7.1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan Opdrachtnemer niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van de heer Tjardus van Citters.

 

Artikel 8 | Wijzigingen Overeenkomst

 

8.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen tussentijds wijzigingen van de Overeenkomst overeenkomen. Wijzigingen van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever dienen schriftelijk overeen te worden gekomen. Indien de tussentijdse wijziging het uurtarief, honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Opdrachtnemer dit meedelen aan Opdrachtgever.

Artikel 9 | Beëindiging of ontbinding Overeenkomst

9.1 Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig (desgewenst met onmiddellijke ingang) eenzijdig beëindigen.

9.2 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het ontstaan van bezettingsverlies. Bij bepaling van de omvang van het bezettingsverlies wordt 75% van het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag per jaar, voor de tijd dat de Overeenkomst nog zou duren zonder beëindiging, als uitgangspunt gehanteerd.

9.3 Opdrachtnemer behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling voor tot dan toe verrichte Diensten.

 

Artikel 10 | Vergoeding en betaling

10.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd die wordt berekend op basis van uurtarief, tenzij een andere vergoeding is overeengekomen. Opdrachtnemer geeft in de Overeenkomst de te hanteren uurtarieven (bij ondernemers en publiekrechtelijke lichamen exclusief BTW) en (aan de Diensten gebonden) kostenvergoedingen aan.

 

10.2 Opdrachtnemer is gerechtigd – ook bij lopende Diensten – het uurtarief periodiek aan te passen tenzij de Overeenkomst een duur van minder dan zes maanden heeft. Periodieke aanpassing van het uurtarief kan pas voor het eerst plaatsvinden na 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

 

10.3 Noodzakelijke kosten die niet in het uurtarief (of in de anders overeengekomen vergoeding) zijn verwerkt (waaronder reis- en verblijfkosten) kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze kosten worden integraal door Opdrachtgever vergoed. Opdrachtnemer zal daarbij een deugdelijke specificatie of factuur ter zake van die kosten aan Opdrachtgever verstrekken.

 

10.4 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in beginsel maandelijks factureren. Opdrachtnemer is gerechtigd op voorschotbasis te factureren.

10.5 Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is tot inhouding, korting, opschorting of verrekening. Indien de Overeenkomst is overeengekomen met meer dan één Opdrachtgever, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 11 | Intellectuele eigendom

11.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht zoals vervat in, op of aan de Documentatie, behoren toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever is gerechtigd deze Documentatie te gebruiken binnen het kader en doel van de Overeenkomst. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze Documentatie voor enig ander doel te gebruiken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 12 | Geheimhouding

12.1 Opdrachtnemer zal behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever alle informatie van opdrachtgever die geheim is of een vertrouwelijk karakter heeft vertrouwelijk behandelen.

12.2 Onder geheime of vertrouwelijke informatie als bedoeld in het voorafgaande lid wordt verstaan alle informatie die expliciet als zodanig is aangeduid door Opdrachtgever alsmede alle overige informatie waarvan Opdrachtnemer weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekend gemaakt.

12.3 Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst derden door Opdrachtnemer worden ingeschakeld, is het Opdrachtnemer toegestaan deze gegevens ter kennis van die derden te brengen.

12.4 Indien Opdrachtnemer op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is informatie over de Opdrachtgever aan derden te verstrekken, dan aanvaardt Opdrachtgever dat Opdrachtnemer deze verplichtingen nakomt.

12.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de naam van Opdrachtgever te gebruiken voor reclame- en/of referentiedoeleinden.

  

Artikel 13 | Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade is beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan het aan Opdrachtgever gefactureerde en betaalde bedrag over de laatste zes maanden. Opdrachtnemer zal zich niet beroepen op deze beperking van aansprakelijkheid als de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Aansprakelijkheid voor gevolgschade (waaronder ook wordt begrepen omzet- of winstderving) is in alle gevallen uitgesloten.

13.2 Alle aanspraken van Opdrachtgever op Opdrachtnemer vervallen 12 maanden nadat de Diensten waarop die aanspraken betrekking hebben zijn verricht, tenzij deze aanspraken van de Opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

13.3 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming of onrechtmatige daad van Opdrachtnemer in het kader van de verrichte of te verrichten Diensten.

Artikel 14 | Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op iedere (voortvloeiende, opvolgende of toekomstige) Overeenkomst of (voortvloeiende, opvolgende of toekomstige) rechtsbetrekking tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing..

 

14.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

 

bottom of page