top of page
logo Message Across.png

Algemene Voorwaarden Message Across

 

Message Across, gevestigd te Bilthoven aan de Ruysdaellaan 6 3723 CC Bilthoven. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30196976

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de adviseur van Message Across. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 9 maart 2005 onder dossiernummer 30196976

 

Artikel 1 | Definities

 

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht verleent tot communi-catie- en marketingadvies.

 

1.2 Opdrachtnemer: Message Across of de natuurlijke rechtspersoon die in opdracht van opdrachtgever com-municatie- en marketingadvies verstrekt onder de naam Message Across en daartoe met opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten.

 

1.3 Overeenkomst: de overeenkomt zoals gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uit maken, alsmede een offerte, opdrachtbevestiging of soortgelijk document en waarin nadere afspraken zijn gemaakt over (onder meer) de duur van de te verlenen diensten, aard en inhoud daarvan alsmede, in voorkomend geval, termijnen. Wijzigingen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Message Across zullen slechts van kracht zijn indien deze over en weer schriftelijk zijn bevestigd.

 

1.4 Communicatie-en marketingadvies: de door opdrachtnemer aan opdrachtgever te verlenen diensten op het gebied van communicatie en marketing, welke diensten van velerlei aard kunnen zijn, zoals –doch niet uitsluitend - advisering op het gebied van merken, sponsoring, reclame, media, interne communicatie, huis-stijlen, en het begeleiden van producties.

 

1.5 Documentatie: de plannen, beschrijvingen, presentatie, productbeschrijvingen, brochures, fi lms, rapportages en al het overige geleverde materiaal, die door of via opdrachtnemer worden meegeleverd met het door of via opdrachtnemer te leveren communicatie- en marketingadvies.

 

Artikel 2 | Communicatie- en marketingadvies

2.1 Opdrachtnemer zal in opdracht van opdrachtgever advies geven in communicatie en marketing.

2.2 Opdrachtnemer zal het advies naar beste kunnen en vermogen verstrekken en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk en zorgvuldig handelend opdrachtnemer mag worden verwacht.

2.3 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht de bij opdrachtnemer in dienst zijnde of aan opdrachtnemer verbonden personen mogen betrekken en inzetten die opdrachtnemer daartoe het meest passend acht.

2.4 Opdrachtgever zal alle redelijkerwijs gewenste of vereiste medewerking verlenen aan opdrachtnemer opdat opdrachtnemer op passende wijze het advies kan verlenen alsmede opdrachtnemer alle door opdrachtnemer gewenste of redelijkerwijs benodigde documenten en informatie overleggen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van zodanige door haar overlegde informatie.

 

2.5 Tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen termijnen en data zijn niet bindend en worden beschouwd als streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer zal zich overigens inspannen om de overeengekomen werkzaamheden binnen genoemde termijnen en data te verrichten.

 

2.6 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen tussentijds overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het uurtarief, honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal opdracht-nemer dit zo spoedig mogelijk meedelen aan opdrachtgever. Indien door extra wensen of verzoeken van opdrachtgever door opdrachtnemer extra werkzaamheden (meerwerk) moet worden verricht, zal opdracht-nemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen de werkzaamheden onder de overeenkomst aanpassen en deze werkzaamheden op basis van nacalculatiebasis aan de hand van de gebruikelijke tarieven in reke-ning brengen.

Artikel 3 | Beëindiging of ontbinding van de opdracht

3.1 Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben conform de Overeenkomst. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3.2 Indien opdrachtgever de Overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege ontstaan bezettingsverlies. Bij bepaling van de omvang van het bezettingsverlies wordt 75 % van het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag per jaar, voor de tijd dat de Overeenkomst nog zou duren zon-der beëindiging, als uitgangspunt gehanteerd.

 

3.3 Opdrachtnemer behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op beta-ling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. In geval van voortijdige beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zullen eventueel vooruit betaalde bedragen niet worden gerestitueerd.

 

3.4 In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder in achtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

 

 

Artikel 4 | Vergoeding en betaling

4.1 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd die wordt berekend op basis van nacalcu-latie, tenzij een vast bedrag is overeengekomen.

4.2 Opdrachtnemer geeft in de offerte de hanteren uurtarieven (ex BTW) en (opdrachtgebonden) kostenvergoe-dingen aan. Reis-, verblijf- en overige kosten kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

4.3 Overige kosten worden integraal door opdrachtgever vergoed mits opdrachtgever voor het maken van deze kosten vooraf toestemming heeft gegeven en een deugdelijke specifi catie of factuur ter zake van die kosten door opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt verstrekt. Opdrachtgever is daarnaast gehouden overige kosten te vergoeden aan opdrachtnemer indien opdrachtnemer redelijkerwijs geen toestemming vooraf kon verkrijgen van opdrachtgever en de gemaakte kosten redelijk zijn.

 

4.4 Indien een Overeenkomst een duur van minder dan zes maanden heeft is opdrachtnemer niet gerechtigd het uurtarief aan te passen tijdens de looptijd van de duur van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes maanden, is opdrachtnemer gerechtigd het uurtarief tussentijds aan te passen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen alsmede de datum waarop het gewijzigde tarief van kracht wordt.

 

4.5 Opdrachtnemer zal opdrachtgever maandelijks factureren. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is tot inhouding, korting, opschor-ting of verrekening. Niet tijdige betaling geeft opdrachtnemer het recht aan opdrachtgever een vertragings-rente van 1% per maand in rekening te brengen, terwijl voorts alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van opdrachtgever komen, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer.

 

4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd op voorschotbasis te factureren.

 

4.7 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 5 | Intellectuele eigendom

 

5.1 De intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder het auteursrecht zoals vervat in, op of aan door opdrachtnemer vervaardigde en/of ter beschikking gestelde documentatie, behoren toe aan opdrachtnemer.

 

5.2 Opdrachtgever is gerechtigd deze documentatie te gebruiken binnen het kader en doel van de overeen-komst.

 

5.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd deze documentatie voor enig ander doel binnen enig ander kader te ge-bruiken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 

 

Artikel 6 | Geheimhouding

 

6.1 Opdrachtnemer zal behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever alle informatie van opdrachtgever die geheim is of een vertrouwelijk karakter heeft, strikt geheim houden en op generlei wijze aan derden bekend maken. Overigens geldt dat opdrachtgever informatie uitsluitend zal aanwenden binnen het kader van de overeengekomen werkzaamheden.

 

6.2 Onder geheime of vertrouwelijke informatie als bedoeld in het voorafgaande lid wordt verstaan alle infor-matie die expliciet als zodanig is aangeduid door opdrachtgever alsmede alle overige informatie waarvan op-drachtnemer weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekend gemaakt.

6.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de naam van opdrachtgever te gebruiken voor reclame- en/of referentiedoeleinden.

 

 

Artikel 7 | Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor gevolg- of indirecte schade of immateriële schade, waaronder wordt begrepen omzet- of winstderving, is volledig uitgesloten.

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste, onvolledige of inaccurate informatie heeft verstrekt aan opdrachtnemer dan wel zodanige informatie niet tijdig heeft verstrekt 7.3 De aansprakelijkheid voor opdrachtnemer wordt beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan het aan opdracht-gever gefactureerde en betaalde bedrag. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes maanden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

 

 

Artikel 8 | Toepasselijk recht; geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepas-sing.

8.2 De Arrondissementsrechtbank in Utrecht is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen opdrachtge-ver en opdrachtnemer, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.

bottom of page